RC review: Article 5

Název: Article 5
Série: Article 5 #1
Autor: Kristen Simmons
Datum vydání: 31. ledna 2012
Počet stran: 364
Nakladatelství: Tor teen


Anotace
New York, Los Angeles, and Washington, D.C., have been abandoned.  The Bill of Rights has been revoked, and replaced with the Moral Statutes.  There are no more police—instead, there are soldiers. There are no more fines for bad behavior—instead, there are arrests, trials, and maybe worse. People who get arrested usually don't come back. Seventeen-year-old Ember Miller is old enough to remember that things weren't always this way. Living with her rebellious single mother, it's hard for her to forget that people weren't always arrested for reading the wrong books or staying out after dark. It's hard to forget that life in the United States used to be different. Ember has perfected the art of keeping a low profile. She knows how to get the things she needs, like food stamps and hand-me-down clothes, and how to pass the random home inspections by the military. Her life is as close to peaceful as circumstances allow. That is, until her mother is arrested for noncompliance with Article 5 of the Moral Statutes. And one of the arresting officers is none other than Chase Jennings—the only boy Ember has ever loved


Každá kniha jakéhokoliv žánru má něco společného – hlavní hrdina či hrdinka většinou vybočuje ze společnosti, je v něčem odlišný a proti něčemu (společnosti, skupině) stojí a bojuje. Dystopické knihy navíc slibují ještě více – doslova podívanou. Nečetla jsem ještě tolik dystopií, abych měla všeobecný přehled, ale ne vždy se jedná o takové vykreslení budoucího života tady na planetě, které by mě donutilo říct wow. U Article 5 to šlo i několikrát.

Ze začátku ovšem ne. Prvních přibližně padesát stránek jsem měla pocit, že jsem zvolila špatnou knihu, jelikož jsem se nedokázala začíst a nepřišlo mi to vůbec zajímavé. Říkala jsem si ale: nemůžu soudit celou knihu jen po pár stránkách, a tak jsem četla dál a dál, což se mi vyplatilo. Příběh se pak začal krásně rozvíjet a poutat mojí pozornost tak, že se nešlo od knihy odvrátit hlavu.

S knihou se ocitáme v Americe, ale ne v té, kterou známe teď. Lidská práva a svobody se velmi zúžily a některé prakticky zanikly. Ti, kteří se postaví systému, i kdyby jen trochu, jsou zatčeni a ne vždy se vrátí zpět do svého normálního života. Striktně jsou dodržovány drsná morální ustanovení, která přesně nařizují podobu rodiny, víru v jakou mají všichni věřit, nebo třeba zakazují prodej či jinou distribuci tiskovin či jiných médii.

Ember Miller se vždy snažila působit nenápadně a nedostat sebe a svou matku do velkých problému, ale vše se mění ve chvíli, kdy má být její matka zatčena. Díky svému odporování proti zatčení své matky, je použit důvod porušení článku 5, který pojednává o tom, že právoplatnými občany USA se stávají děti, které byly počaty sezdaným párem, a který stačí na to, aby mohli zatknout i Ember.  Už tak složitý život Ember se začíná rychle komplikovat a stávat se doslova peklem. Jediné po čem Ember touží je najít svou matku zdravou a živou. Proto se vydává na útěk, na kterém jsem o každou minutu.

Kdybych měla knihu popsat jedním slovem, bylo by to akční. Akčnost ji totiž opravdu nechybí.

Četla jsem poměrně dost recenzí na Article 5 a ne vždy se jednalo o pochvalné názory. Některé, třeba říkají, že postavy jsou nepropracované. S tím tedy opravdu nesouhlasím. S Ember jsem se místy dokázala ztotožnit a chápala jsem její rozhodnutí a jednání, i když párkrát jsem s ní nesouhlasila. Nedá se říct, že je to taková pravá hrdinka, to ani ne, ona je spíš jen takový prostředník toho, všeho, co se kolem ní děje. Za pravého hrdinu knihy považuji spíše Chace. Bez něj by totiž Ember moc dlouho na živu nevydržela. To on se o ni staral, ochraňoval ji a snažil se ji dostat do bezpečí.

Jejich vztah byl na počátku skoro na bodu mrazu. Ember ho vlastně považuje za zrádce, jelikož spolu sdílejí minulost a pak se najednou po dlouhé době Chace objevil jako jeden z těch, kdo jí zatýkali. Už to nebyl ten starý Chace, ale nový nedosažitelný Chace.

Nebyla by to dystopie, kdyby se z hlavní hrdinky stala ještě lepší a hlavně odvážnější dívka. Život se s ni nikdy život nepáral, ale ona vše dále snášela a doufala, že se to zlepší. Každého ale život naučí a tak se na konci knihy setkáváme s vyspělejší a odhodlanější Ember, která podle mne také touží po pomstě.

I přesto, že je kniha psaná naprosto obyčejným způsobem, je na ni něco velmi zvláštního a tajemného, co si své čtenáře drží pěkně těsně u knihy a nepustí. Místy se objevují také takové vzpomínky z doby, kdy bylo mezi Ember a Chacem vše v naprostém pořádku a byli šťastní.

 Autorka si krásně dokáže hrát se čtenáři. Dokáže dokonale střídat akční a romantické scény a tak lákat čtenáře číst dál. Kristen Simmons vytvořila poutavý, drsný, krutý a ohromující budoucí svět a cestu mladé dívky za svobodou a také láskou.

Za recenzní výtisk děkuji nakladatelství Tor teen.

Anglická verze v celém článku (English version in full post)Please excuse my mistakes. My level od english is not perfect.

Every  book of any genre has something in common - the hero or heroine usually deviates from society, stands against something or someone  (society or group)  and fights. Dystopian book promises more - big show. I did not read so many dystopian books, so I have not a general overview, but not always such a rendering of the life here on the planet, made ​​me say wow. In Article 5 I was able to say wow a few times.

However not In the beginning. Approximately the first fifty pages I felt that I chose the wrong book, because it wasnt  interesting for me. But I thought: I can not judge a book only after a few pages, so I read on and on. It cost for it. The story is began beautifully to develop and attract my attention so that I could not turn my head from the book.

With the book we find ourselves in America, but not the one we know now. Human rights and freedoms are very narrowed and some virtually disappeared. Those who stood against the system, even if only a little, are arrested and not always come back to their normal life. Are strictly adhered  moral statutes, which prescribe the exact form of family, faith in which they all have to believe, or even ban of the sale or other distribution of newspapers, books or other media.

Ember Miller has always tried to live quietly and peacefully and not get herself and her mother into big problem, but everything changes when her mother is arrested. Due to hers resistance against the arrest of her mother, is used Article 5, which discusses that the rightful citizens of the United States become children, who were born to the married couple. It's  enough to arrest and Ember. The already complicated life of Ember quickly begins more complicated and it’s literally hell. All she want is find his mother alive and healthy.

If I had to describe the book in one word, it would be action.

I read quite a lot of reviews on Article 5 and not always it was a laudatory opinions. Some says the characters are not well worked-out. So with that I really disagree.  I was able to identify with Ember sometimes and I understood her decision and action, although a few times I disagreed with her. I can not say that she is such a true heroine, she is rather just a mediator of everything that is happening around her. I think real hero of this book is Chace. Without him would Ember die. He took care of her, protecting her and tried to get her to safety.

Their relationship was at the beginning almost on the freezing point. Ember actually considered him as a traitor because they share history together and then suddenly after a long time, Chace appeared as one of those who arrested her. It was no longer the old Chace, but the aboslutely new Chace.

Would not this be dystopia, if the main heroine has become even better and most courageous girl. Life  wasn't easy for her, but she hoped it will improve. But everyone learns from life so at the end of the book we meet with more grown-up and determined Ember, with desire for revenge.

Even though the book is written entirely ordinary way, is has something very special and mysterious what keeps the readers pretty close to the books. Here and there was also memories of  time when it was  everything in perfect order between Ember and Chace and they were happy.

The author is able to play nicely with the readers. She can perfectly alternate action and romantic scenes. Kristen Simmons has created attractive, rugged, harsh and overwhelming world of the future and the way of young girls to freedom and love.Lucie

Knihomolka, studentka, milovnice kávy, seriálů a cestování.

2 komentáře:

  1. Tuto knížku bych strašně moc chtěla!!

    OdpovědětVymazat
  2. Jsem strašně moc ráda, že se ti líbila! ;)

    OdpovědětVymazat